Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE – Kętrzyński Dom Wsparcia w Kętrzynie zobowiązuje się zapewniać dostępność swojej strony internetowej http://com.ketrzyn.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2022-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-21

Status po względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie są zamieszczone pliki dokumenty tylko w formie PDF, które nie są dostępne cyfrowo i nie posiadają opisu alternatywnego – istnieje możliwość kontaktu telefonicznego w celu odczytania niedostępnych dokumentów
 • niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia i obrazy nie posiadają opisu alternatywnego

Ułatwienia na stronie

Strona podmiotowa posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • na stronie znajduje się wyszukiwarka
 • stronę można nawigować za pomocą klawiatury

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2022-10-01

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem ds. dostępności w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym Kętrzyński Dom Wsparcia jest Pani Justyna Kocoł
adres poczty elektronicznej: dostepnosc@gmail.com
numer telefonu 519 634 154.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne – Kętrzyński Dom Wsparcia ul. Gen. Wł. Sikorskiego 46, 11-400 Kętrzyn.
e-mail: dostepnosc@gmail.com
telefon: 519 634 154
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Deklaracja dostępności architektonicznej

Lokalizacja CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO – Kętrzyński Dom Wsparcia
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 46
11-400 Kętrzyn

Wejście do budynku COM jest możliwe z dwóch stron: przód budynku oraz tył budynku. Z tyłu budynku znajduje się podjazd z poręczami dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, balkoniku, kuli ortopedycznej itp. Z przodu budynku istnieje możliwość wejścia po kliku stopniach – schody. Od strony wejścia głównego do placówki znajduje się tablica informacyjna.
Korytarze w Ośrodku są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową. Dodatkowo zainstalowana jest winda co umożliwia korzystanie z pięter, na których znajdują się pomieszczenia pobytu całodobowego oraz pomieszczenia administracyjne.

Skip to content